circlip

شکل سمت چپ خار بیرونی و شکل سمت راست خار داخلی را نشان میدهد.