لیست تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی

لیست تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی در هر کارگاهی باید اولین و پراستفاده ترین ابزار آن کارگاه باشد. البته ذکر واژه کارگاه نباید کسانی که در خانه کار می‌کنند را به اشتباه بیندازد. هر کس یک کار فنی را شروع می‌کند قبل از هر چیز باید به تجهیزات ایمنی متناسب به آن کار مجهز شده باشد. حوادث همیشه…