انواع پیچ گوشتی
انواع چکش
انواع اره
انواع آچار
انواع بیل
انواع دیلم
انواع پتک
انواع سوهان
انواع کلنگ
انواع انبر قفلی
انواع قیچی ورق
انواع کاردک
انواع سیم‌چین و کابل‌بر
خار‌جمع‌کن و خار‌باز‌کن
آچار‌فرانسه و آچار‌‌کلاغی
انواع انبردست و دم‌باریک
آچار های لوله کشی
انواع قلم مو نقاشی
انواع انبر پرچ
انواع گاز انبر
آچار‌آلن و آچار‌ستاره ای 
انواع مفتول بر 
انواع تیغ کاتر